Search
Close this search box.

ERASMUS+ PRILIKE U POLJU MLADIH ZAPADNOG BALKANA

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, kulturu i mlade. Nudi niz mogućnosti za saradnju omladinskih organizacija između Zapadnog Balkana i drugih evropskih zemalja.

Organizacije Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora) mogu biti KOORDINATOR (tj. podnijeti aplikaciju i dobiti grant) I PARTNERSKA ORGANIZACIJA u izgradnji kapaciteta u oblasti mladih (CBY).

Međutim, mogu biti samo PARTNERSKE ORGANIZACIJE u omladinskim razmjenama, umrežavanju i obuci za omladinske radnike, projektima učešća mladih i partnerstvima za saradnju u oblasti mladih.

Mladi sa Zapadnog Balkana mogu biti uključeni u projekte kao što su omladinske razmjene, projekti učešća mladih i projektima unutar Discover EU.

Omladinski radnici i koordinatori projekata Zapadnog Balkana mogu imati koristi od umrežavanja i obuke omladinskih radnika, izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i partnerstva za saradnju u oblasti mladih.

Preko 50 zemalja uključeno je u program Erasmus+, što omogućava veliku raznolikost i interkulturalno učenje.

Projekti za koje organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti KOORDINACIJSKA ORGANIZACIJA I DIREKTNO SE PRIJAVITI ZA FINANSIRANJE:

Projekti izgradnje kapaciteta su projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnom partnerstvu između organizacija aktivnih u oblasti mladih. Oni imaju za cilj da podrže međunarodnu saradnju i dijalog o politici u oblasti mladih i neformalnog učenja, kao pokretača održivog društveno-ekonomskog razvoja i dobrobiti omladinskih organizacija i mladih ljudi.

Teme projekata izgradnje kapaciteta su političko učešće i dijalog s donosiocima odluka, uključivanje mladih ljudi sa manje mogućnosti, demokratija, vladavina prava i vrijednosti, osnaživanje, angažman i zapošljivost mladih, mir i postkonfliktno pomirenje, okoliš i klima, antidiskriminacija i rodna ravnopravnost, digitalne i poduzetničke vještine.

Projekti izgradnje kapaciteta nemaju ograničenja u dobi ili veličini grupe i mogu trajati 12, 24 ili 36 mjeseci.

EU grant po projektu će varirati između minimalno 100.000 € i maksimalno 300.000 €.

Saznajte više OVDJE.

Erasmus+ projekti u kojima organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti SAMO u ulozi PARTNERSKE ORGANIZACIJE:

Omladinske razmjene su međunarodni susreti grupa mladih ljudi iz najmanje dvije različite zemlje koji se okupljaju na kraći period kako bi zajednički implementirali program neformalnog učenja (raznovrsne radionice, vježbe, debata, igranja uloga, simulacija, aktivnosti na otvorenom, itd.) na temu koja ih zanima. Period učenja obuhvata period planiranja prije prijave, pripremnu fazu prije, kao i evaluaciju i praćenje nakon razmjene.

Opšti ciljevi
Omladinske razmjene treba da angažuju i osnaže mlade ljude da postanu aktivni građani, da ih povežu sa evropskim projektima, kao i da im pomognu da steknu i razviju kompetencije za život i profesionalnu budućnost.


Omladinske razmjene su za osobe od 13 do 30 godina i traju od 5 do 21 dan. Grupe mladih koje učestvuju u razmjenama podržavaju vođe grupa odraslih. Svaka omladinska razmjena može uključiti između 16 i 60 učesnika ukupno.

Saznajte više OVDJE.

Ovaj vid projekata mobilnosti podržava profesionalni razvoj omladinskih radnika, a time i razvoj kvalitetnog omladinskog rada na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, kroz međunarodna iskustva neformalnog i informalnog učenja. Projekti mobilnosti pružaju mogućnosti za razvoj kompetencija omladinskih radnika i omladinskih trenera. Projekti grade zajednicu koja može podržati kvalitetne projekte i aktivnosti za mlade.

Projekti mobilnosti za omladinske radnike mogu se sastojati od jedne ili više aktivnosti stručnog usavršavanja, tj. e., studijske posjete, poslova, umrežavanja i aktivnosti izgradnje zajednice, obuke, radionice i seminara. Projekti mobilnosti za omladinske radnike mogu uključivati razvoj sistema i aktivnosti na terenu, koje su komplementarne aktivnosti usmjerene na povećanje uticaja projekta mobilnosti na terenu. Oni uključuju aktivnosti koje doprinose kvalitetu, inovativnosti i prepoznavanju omladinskog rada i prenošenju naučenih lekcija i alata organizacijama uključenim u projekte i šire.

Projekti mobilnosti za omladinske radnike nemaju starosne granice i mogu uključiti do 50 učesnika ukupno. Mobilnost može trajati od 2 dana do 2 mjeseca.

Saznajte više OVDJE.

Aktivnosti učešća mladih su aktivnosti neformalnog učenja, koje se odvijaju lokalno ili u internacionalnoj saradnji, a koje se odnose na aktivno učešće mladih ljudi. Podržane aktivnosti treba da pomognu učesnicima da ojačaju svoje lične, društvene, građanske i digitalne kompetencije i postanu aktivni građani Europe. Aktivnosti učešća mladih mogu imati oblik građanske akcije i omladinskog aktivizma, omogućavajući mladim ljudima da se uključe na različite načine kako bi podigli svijest o pitanjima koja su im bitna.

Ova akcija podržava korištenje alternativnih, inovativnih, pametnih i digitalnih oblika učešća mladih, uključujući proširenje učešća mladih na različite sektore i prostore (zdravstvene usluge, sportski objekti itd., bez obzira da li njima upravlja javnost ili privatni sektor), otvarajući puteve aktivnom učešću za mlade ljude iz svih sredina.

Projekti učešća mladih su za osobe od 13 do 30 godina i traju od 3 do 24 mjeseca. Učesnike, posebno one sa manjim mogućnostima, može podržati trener.

Saznajte više OVDJE.

Primarni cilj Partnerstva za saradnju u oblasti mladih je omogućiti organizacijama da povećaju kvalitet i relevantnost svojih aktivnosti, da razviju i ojačaju svoje mreže partnera, da povećaju svoje kapacitete za zajedničko djelovanje na transnacionalnom nivou, podstičući internacionalizaciju svojih aktivnosti i kroz razmjenu ili razvoj novih praksi i metoda, kao i razmjenu i suprotstavljanje ideja.

Ovi projekti imaju za cilj podršku razvoju, transferu i/ili implementaciji inovativnih praksi, kao i implementaciji zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, vršnjačko učenje i razmjenu iskustava na evropskom nivou. Rezultati bi trebali biti višekratni, prenosivi i, ako je moguće, imati snažnu transdisciplinarnu dimenziju.

Partnerstva za saradnju uključuju najmanje 3 organizacije iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije nazivane Programske zemlje i Treće zemlje koje nisu bile pridružene Programu (ranije nazivane Partnerske zemlje) koje su uključivale zemlje Zapadnog Balkana, ali samo ako donesu bitnu dodatnu vrijednost projektu.

Saznajte više OVDJE.


Od 2015. godine, Akciona izgradnja kapaciteta u oblasti mladih podržala je 159 projekata kojima su koordinirale organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* i Crne Gore, koji su ukupno dobili skoro 12 miliona eura. Pogledajte podržane projekte OVDJE.

*Ovo određivanje ne dovodi u pitanje položaje i status i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Skip to content